Slavonice 2024

Přihlášky / Applications

http://sqzr.cz/fnlxq

 

MEZI PRAHOU A VÍDNÍ

LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNA PRO HRÁČE NA CINKY A  RENESANČNÍ TROMBONY

22. – 27. ČERVENCE 2024, SLAVONICE

 

Richard Šeda

cink
 

Matthijs van der Moolen

renesanční trombon

 

RENESANČNÍ A RANĚ BAROKNÍ HUDBA V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ

Kurzovné:

5000 Kč

studenti 3000 Kč

zpěváci do konsortu 1500 Kč

pasivní účast 1500 Kč

 

O kurzu:

Výuka bude probíhat v budově Základní umělecké školy ve Slavonicích. V ansámblové hře se zaměříme na renesanční a raně barokní hudbu z českých pramenů. Dopoledne budou probíhat sólové lekce a v odpoledních hodinách lekce ansámblové hry. Kurz zahájíme lektorským koncertem v pondělí 22. července od 18h ve hřbitovní kapli Sv. Kříže. V sobotu 27. července se uskuteční závěrečný koncert účastníků. Pokud je to možné, vezměte si s sebou, prosím, notové stojany. Vítaní jsou i zpěváci do tutti ansámblové hry!

 

Doprovodné programy:

 

Přednáška 1: Renaissance Sackbut -  lectuer Matthijs van der Moolen

Přednáška 2: Imperial trumpeters between Prague and Vienna, between the court and the city - lectuer Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

LEKTOŘI 

Richard Šeda absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě profesora Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studium hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier. Z jeho působení v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenujme například Concerto Copenhagen, Marini Consort Innsbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Collegium 1704 a další. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního festivalu Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos v oblasti hudby v kroměřížském archivu byl zmíněn i v knize Jiřího Sehnala „Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection“. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, která se věnuje interpretaci hudby 16. a 17. století. Soubor vystupuje na domácích i zahraničních koncertních pódiích a prezentuje se v rozhlasovém i televizním vysílání.


Matthijs van der Moolen miluje ranou i současnou komorní hudbu. Vystudoval barokní trombon s hodnocením cum laude u Charlese Toeta na Královské konzervatoři v Haagu a specializoval se na renesanční trombon a snižcovou trompetu u Catherine Motuzové na Schola Cantorum Basiliensis. Matthijs hrál se soubory Música Temprana, Holland Baroque, Capriccio Stravagante, Bach Collegium Japan, New Collegium, La Fonte Musica, Innsbrucker Hofmusik, Cappella Marciana (San Marco, Benátky), Ghislieri Consort a mnoha dalšími. S Anne-Linde Visserovou a Elise Dupontovou založilI soubor Castello Consort. S tímto souborem se specializují na expresivní a virtuózní (komorní) hudbu šestnáctého a sedmnáctého století. Nedávno vystoupili na předních (mezinárodních) koncertních sériích a festivalech, včetně Internationale Händel-Festspiele v Göttingenu (DE), Beverley Early Music Festival (UK), Festival d'Ambronay (FR), Festival Barocco è il mondo (IT), BRQ Festival (fringe) ve Vantae (FI), Kongsberg International Organ Summer (NO), International Organ Festival Haarlem (NL), Gaudeamus (NL), November Music (NL) a Utrecht Early Music Festival (NL). V roce 2023 představili své debutové CD s kombinací komorní hudby sedmnáctého století a soudobé hudby Martijna Paddinga. Matthijs pravidelně vyučuje na kurzech a workshopech, včetně dvouletého kurzu polychorální hudby pro organizaci Huismuziek. Vyučuje též soukromě. V současnosti pracuje na svém doktorátu v oboru historický pozoun ve Francii, Anglii a Nizozemí v sedmnáctém století. Na koncertech hraje Matthijs na celou řadu nástrojů, od původních historických nástrojů z 19. století až po přesné kopie dřívějších nástrojů. Jeho nejvýjimečnějším nástrojem je první přesná kopie jediného dochovaného renesančního trombónu z Itálie: anonymního nástroje, který je součástí sbírky Accademia Filarmonica ve Veroně. Aron Vajna ho postavil za použití všech historických technik. Nástroj byl zakoupen za podpory Stichting Eigen Muziekinstrument.

 

    

ENGLISH:

 

BETWEEN PRAG AND VIENNA

SUMMER MUSIC SCHOOL FOR CORNETTO AND SACKBUT PLAYERS

22. – 27. OF JULY 2024, SLAVONICE (CZECH REPUBLIC)

 

Richard Šeda

cornetto

Matthijs van der Moolen

sackbut

 

RENAISSANCE AND EARLY BAROQUE MUSIC IN THE CZECH KINGDOM

Course fee:

200 €

Students 120 €

Passive participants 60 €

 

About the workshop:

The lessons will take place in the building of the Elementary Art School in Slavonice. In the ensemble play we will focus on Renaissance and early Baroque music from Czech sources. During the morning we will focus on solo lessons and in the afternoon there will be ensemble lessons. We will start the course with a lecturer's concert on Monday, 22 July from 18:00 in the Chapel of the Holy Cross. On Saturday 27 July there will be a final concert of the participants. If possible, please take music stands with you. 

 

TUTORS

Richard Šeda graduated in trumpet playing at the Conservatory in České Budějovice in the class of Professor Jiří Pelikán. Already during this study, he was interested in the early music. He initially started playing and gained his first concert experience in the Ritornello ensemble under the direction Mr. Michael Pospíšil. In 2005, he started his private cornetto study at several interpretation courses in Prague and France with the French cornetto player Mrs. Judith Pacquier. His work in many foreign ensembles of early music includes Les Traversées Baroques, Concerto Copenhagen, Marini Consort Insbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. In the Czech Republic, he cooperates with the ensembles Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Collegium 1704 and others. He is the co-founder and musical dramaturge of the regional festival of Baroque arts. He also devotes himself to musical research activities and the spartation of old manuscripts. His research contribution in the field of music in the Kroměříž archive was also mentioned in Jiří Sehnal's book "Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection". In 2007 he founded his ensemble, Capella Ornamentata, which is dedicated to the interpretation of music from the 16th and 17th centuries. The ensemble performs on domestic and foreign concert stages and presents itself in radio and television broadcasts.

 

Matthijs van der Moolen loves playing both early and contemporary chamber music. He graduated cum laude from his studies of baroque trombone with Mr. Charles Toet at the Royal Conservatoire of The Hague and specialized in Renaissance music on trombone and slide trumpet even further with Mrs. Catherine Motuz at the Schola Cantorum Basiliensis. Matthijs played with the ensembles Música Temprana, Holland Baroque, Capriccio Stravagante, Bach Collegium Japan, New Collegium, La Fonte Musica, Innsbrucker Hofmusik, Cappella Marciana (San Marco, Venice), Ghislieri Consort, and many others. Together with Mrs. Anne-Linde Visser and Mrs. Elise Dupont, he co-founded the Castello Consort. This ensemble, they specialises in the expressive and virtuosic (chamber) music of the sixteenth and seventeenth centuries. They recently performed in the foremost (international) concert series and festivals, including the Internationale Händel-Festspiele in Göttingen (DE), Beverley Early Music Festival (UK), Festival d'Ambronay (FR), Festival Barocco è il mondo (IT), BRQ Festival (fringe) in Vantaa (FI), Kongsberg International Organ Summer (NO), International Organ Festival Haarlem (NL), Gaudeamus (NL), November Music (NL), and the Utrecht Early Music Festival (NL). In 2023, they presented their debut CD with a combination of seventeenth-century chamber music and contemporary music by Martijn Padding. Matthijs regularly teaches courses and workshops, including a bi-annual course on polychoral music for the Huismuziek organization. He is also active as a private teacher in historical trombones. As a researcher, he is currently working on his PhD on the trombone in seventeenth-century France, England, and the Low Countries. In concerts, Matthijs plays on a variety of instruments, ranging from original historical instruments from the 19th century to accurate copies of earlier instruments. His most special instrument is the first exact copy of the only surviving renaissance trombone from Italy: the anonymous instrument that is part of the Accademia Filarmonica collection in Verona. Mr. Aron Vajna built this for him, using all the historical techniques. The instrument was created with the support of Stichting Eigen Muziekinstrument.